STATUT STOWARZYSZENIA

KLUB KARPIOWY„KARPIK”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB KARPIOWY – „KARPIK” w dalszych postanowieniach zwane – KKK.

2.      KKK działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem zmian z 3 marca 2007 roku oraz niniejszego statutu, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu etycznego

3.      KKK opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, podmioty prawne oraz specjalistów.

4.      KKK działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a jego siedziba mieści się w Borku Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 1/1.

5.      KKK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa wyżej decyduje Walne Zebranie Członków w formie uchwały. Uchwała Walnego Zebrania o przystąpieniu do innych organizacji podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

6.      KKK może posiadać własne logo wyróżniające go spośród innych organizacji oraz używać pieczątki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.      KKK jest zawiązane na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

KKK  jest organizacją nastawioną nie na zysk (non-profit), podejmującą działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego powiatu gostyńskiego, a przede wszystkim „ZIEMI BORECKIEJ”, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

§ 2

1.      Cele KKK:

-         popularyzacja nowoczesnego i etycznego-humanitarnego łowienia karpi, amurów i innych dużych ryb (patrz regulamin etyczny)

-         działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego naszego regionu

-         promocja i organizacja wolontariatu

-         propagowanie zdrowego stylu życia – obcowanie z przyrodą

-          kształtowanie świadomości ekorozwoju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

-         prowadzenie i propagowanie akcji promujących działalność proekologiczną   (ochrona wód, lasów, powietrza oraz pozostałych elementów środowiska naturalnego)

-         stwarzanie warunków do lepszego wykorzystania walorów przyrodniczo – krajobrazowych naszego regionu, a w szczególności terenu przy zalewie „JEŻEWO”

-         zapobieganie kłusownictwu

-         udział i organizacja zawodów sportowych we wszystkich rodzajach wędkarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.      KKK realizuje swoje cele poprzez:

-         przestrzeganie regulaminu etycznego (pkt 3. § 2)

-         współpracę z Gminnymi, Powiatowymi i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-         współpracę z PZW-Okręg Leszno, PZW-Okręg Poznań i PZW-Koło Borek Wielkopolski.

-         współpracę z lokalnymi zakładami pracy

-         współpracę z innymi organizacjami o podobnym lub tym samym profilu działania

-         współpracę z Społeczną Strażą Rybacką

-         koordynowanie i organizowanie akcji proekologicznych

-         organizowanie pogadanek i pokazów dla dzieci i młodzieży dotyczących konieczności ochrony środowiska, sensowności przestrzegania regulaminu etycznego, przepisów amatorskiego połowu ryb, doboru i zakupu sprzętu wędkarskiego

-         organizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych

-         redystrybucję pozyskanych środków innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

3.      Regulamin etyczny KKK


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ 3

1.Członkiem zwyczajnym KKK może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc  finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych, ale nie posiadająca praw członka zwyczajnego”.

3.Warunkiem przyjęcia w poczet członków KKK jest:
- złożenie pisemnej deklaracji wstąpienia oraz podjęcie w terminie miesiąca uchwały
Zarządu o przyjęciu w poczet członków.
- od uchwały Zarządu odmawiającej prawa przyjęcia w poczet członków przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni, do Walnego Zebrania.

4.Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
- podejmować i zgłaszać inicjatywy mające na celu aktywizację działalności KKK
- korzystać z pomocy KKK.

5.Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
- aktywne uczestnictwo w pracach KKK,
- propagowanie w społeczeństwie działalności KKK,
- przestrzeganie postanowień Statutu (regulamin etyczny) i uchwał Władz KKK,
- regularne opłacanie składek członkowskich.

6.Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz
Stowarzyszenia, przyznaje się mu tylko głos doradczy.

7.Utrata członkostwa następuje wskutek:
- wystąpienia ze KKK,
- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania Statutu w tym regulaminu etycznego, który jest jego integralną częścią
- skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za nie opłacanie
składek członkowskich,

- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu braku aktywnego uczestnictwa w pracach

KKK

- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu szkodzenia dobremu imieniu KKK

- śmierci,

8.Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu zainteresowany ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia treści uchwały.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 4

1.      Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  w pierwszym terminie i bez znaczenia na ilość członków w drugim terminie zwołanym po upływie 15 minut od pierwszego terminu

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem
doradczym.

3.      Prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków mają tylko członkowie zwyczajni KKK.

4.      W razie ustąpienia członka Zarządu, Zarząd KKK może dokooptować nowego członka. Podobnie w przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, Komisja może dokooptować nowego członka. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej ilości członków pochodzących z wyboru.

5.      Kadencja władz trwa 3 lata.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 5

1.  Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie członków,
- Zarząd Stowarzyszenia,
- Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą KKK. Walne Zebranie może być  Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. Walne Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd KKK, zgodnie z potrzebami, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku.

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KKK zwołuje Zarząd na podstawie:
- uchwały Zarządu KKK,
- wniosku Komisji Rewizyjnej KKK,
- żądania co najmniej 1/3 członków (lista z podpisami),

5. Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków powinno się odbyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty powzięcia uchwały lub zgłoszenia wniosku albo żądania.

6.  Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być rozesłane na piśmie co najmniej na 14 dni przed dniem zebrania. W przypadkach nie odbycia walnego zebrania w oznaczonym terminie Zarząd KKK zwołuje następne walne zebranie w drugim terminie.

7. Walne Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków jest prawomocne, gdy bierze w nim udział:
- w pierwszym terminie co najmniej połowa zrzeszonych członków zwyczajnych
- w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych na zebraniu członków zwyczajnych

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
- uchwalenia zmian w Statucie KKK,
- uchwalenie programów działalności KKK,
- odwołanie i wybór członków władz KKK. Wybrane władze winne się ukonstytuować w dniu wyborów.
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Władz KKK i udzielanie absolutorium Zarządowi (na wniosek Komisji Rewizyjnej),
- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia obciążenia nieruchomości stanowiących majątek Stowarzyszenia,
- uchwalenie wysokości składek członkowskich,
- uchwalenie regulaminów wewnętrznych organów statutowych KKK,
- zatwierdzenie uchwał Zarządu odnośnie przystąpienia lub wystąpienia z innych krajowych lub międzynarodowych Stowarzyszeń o zbliżonym profilu działania,
- rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności KKK, jego organów lub członków, a nie zastrzeżonych na rzecz innych organów,
- podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania KKK.

9.Uchwały Walnego Zebrania KKK zapadają w trybie określonym w § 4 ust.1.  Wyjątek stanowią uchwały o zmianie Statutu i rozwiązania KKK, dla ważności, których wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez znaczenia na ilość członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie, zwołanym po upływie 15 minut od pierwszego terminu.

10. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. W skład Zarządu KKK wchodzą: Prezes, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie Zarządu.

11. Komisja Rewizyjna KKK składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. W skład Komisji Rewizyjnej KKK wchodzą: Przewodniczący i dwaj Członkowie. Komisja Rewizyjna KKK pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

12. W przypadku uzupełnienia składu Zarządu KKK lub Komisji Rewizyjnej KKK przekraczającego 1/3 składu wyboru dokonuje Walne Zebranie.

13. Do kompetencji Zarządu KKK należy w szczególności:
- realizacja uchwał walnego zebrania,
- ustalenie planów działalności i budżetu KKK, w tym projektów realizowanych przez KKK,
- sprawowanie pieczy nad majątkiem KKK oraz podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych z wyjątkiem spraw określonych w § 5 pkt. 8.
- przyjmowanie, skreślenie i wykluczanie członków KKK,
- zwoływanie Walnego Zebrania członków,
- ustalenie sposobu poboru składek członkowskich,
- reprezentowanie KKK na zewnątrz,
- kierowanie bieżącą działalnością KKK,
- zatwierdzanie pracowników KKK.

14. Uchwały Zarządu KKK są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa KKK (przy równości decyduje głos prezesa).

15. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes KKK zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

16. Komisja Rewizyjna KKK jest organem kontrolnym.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności KKK, a w szczególności gospodarki finansowej,
- kontrola opłacania składek członkowskich,
- przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności KKK,
- składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu KKK
i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu KKK,

ROZDZIAŁ VI

MAJATEK STOWARZYSZENIA

§ 6

1.      Majątek KKK tworzą:
- składki członkowskie,
- darowizny, spadki i zapisy,
- dochody z działalności własnej,
- ofiary publiczne,
- dotacje,

2.      Do reprezentowania stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych uprawnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym zawsze Prezes.

3.       Dochody z działalności własnej przeznacza się wyłącznie na cele statutowe.

ROZDZIAŁ VII

ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1. Rozwiązanie KKK nastąpić może na mocy Uchwały Zwyczajnego lub
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków większością kwalifikowaną zgodnie z § 5
pkt. 10 niniejszego Statutu.
2. Majątek Stowarzyszenia przekazuje się na wybrany cel społeczny lub na rzecz innej
pozarządowej organizacji proekologicznej określonej w Uchwale, o której mowa wyżej

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszego Statutu znajdują zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104).

Dodano: Sierpień 06, 2010